In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Los Angeles County. You will need to use these forms when you file your case. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. the targets of an email scam which directs the recipient to appear in Federal Los Angeles County, California, held general elections for county supervisors, district attorney, superior court judges, community college districts, and the Water Replenishment District of Southern California on November 3, 2020.A primary election was held on March 3, 2020, for the supervisors, district attorney, and superior court judges. Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs. Reserve hearing dates for motions in a select number of courtrooms. A guide to legal terminology and concepts most often misunderstood. It is one of the nation’s largest counties with 4,084 square miles, and … Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs. Your claim will be filed with the appropriate courthouse as if you had filed in person. The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. An example of these is a fee waiver application. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Calculate the number of court days before or after a given date. Sergeant (213) 974-4851: Civil Process. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. 200 N Spring St, Los Angeles, CA 90012 All Court offices within Los Angeles County will be closed in observance of. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. For maps and directions to Los Angeles Municipal Court view the map to the right. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Whether appearing by phone, from home, the office or coming to the courthouse, Here For You | Safe For You provides safe, efficient options to access justice. SECOND DISTRICT SEEKING ATTORNEYS TO REPRESENT INMATES IN DEATH PENALTY-RELATED HABEAS CORPUS PROCEEDINGS. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. California court holidays are taken into consideration. Find 144 listings related to Municipal Court Division 32 Directions in Los Angeles on YP.com. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. See reviews, photos, directions, phone numbers and more for Los Angeles Municipal Court Division 34 locations in Los Angeles, CA. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Find 86 listings related to Los Angeles City Municipal Court in Los Angeles on YP.com. The Los Angeles Superior Court prohibits certain items from being brought into the courthouses. if you do not have a case number, you can search for a case by name. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. Find the best Municipal court, redondo beach, ca 90277 around Los Angeles,CA and get detailed driving directions with road conditions, live traffic updates, and reviews of local business along the way. The basic law of the government of the City of Los Angeles is found in the City Charter, first adopted by a vote of the people in 1924, effective July 1, 1925, and subsequently amended from time to time. Name searches incur a public access fee to reimburse the Court for the costs of providing public access to its electronic records (California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l)). La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. superior court of california, county of street address: mailing address: city and zip code: branch name: reserved for clerk’s file stamp people of the state of california v. defendant: dui advisement of rights, waiver, and plea form (vehicle code § 23153) case number: department: instructions More serious violations such as Driving Under the Influence (DUI), hit and run, and driving on a suspended license because of a DUI are criminal matters and are handled in the court's Criminal Division. Thinking about Filing a Small Claims case? The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. The Superior Court of California, Los Angeles County keeps all court records for the county. Legal matters are handled in one of LA Court's 9 divisions. Find 93 listings related to Municipal Court in Los Angeles on YP.com. Presiding Judge, Municipal Court, Los Angeles County . California state courts serve all people. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. Digital Evidence Presentation System (DEPS) Information for Attorneys, Preguntas frecuentes de Google Translate™, For more information and to begin your search, go here. View the Notice To Attorneys for details. Other translation services may be used to view our site. 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. The Archives and Records Center holds court records for civil, family law, probate, criminal fel… Check for probate notes posted by individual courtrooms. If eligible, you may pay your ticket, request a court appearance date, enroll in traffic school and request an extension. City Charter Administrative Code Municipal Code Election Code It is staffed by a team of 14 mental health clinicians who are co-located at 20 courts. Document searches incur a public access fee to reimburse the Court for the costs of providing public access to its electronic records (California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l)). Court records for these cases are not available to the public. Branch Supervisor. The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. LASC's Web Portal for Interpreter Requests was the recipient of a 2018 Los Angeles County Quality and Productivity award which Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse, Los Angeles County Superior Courts, California: Free Case Lookup, Search Court Records, Access Cases Online, Find Docket Information, View Case Summary, Check Case Status, Download Court Documents, & More. Lost and Found. LASC's Justice Partner Portal (JPP) was the recipient of a 2018 Los Angeles County Quality and Productivity award which recognizes commendable achievements in public service. A recovery based program that serves adults with a mental illness and/or a substance abuse disorder. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Documents from criminal, family law or probate cases are not available online. Municipal Code Violations include regulations of conduct, weapons, noise, building, driving, business licenses, sidewalks, roadways, and any other problem area affecting local cities or counties. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. LASC's Judicial BenchView was the recipient of a 2018 Los Angeles County Quality and Productivity award which recognizes commendable achievements in public service. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). A new City Charter was affirmed effective July 2000. OFFICIAL CITY OF LOS ANGELES MUNICIPAL CODE ™ Sixth Edition www.lacity.org ... or distributed by any means or stored in a database or retrieval system without prior written permission of the City of Los Angeles… Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Below is a directory of court locations in Los Angeles County. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Find 123 listings related to Los Angeles Municipal Court in Los Angeles on YP.com. Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. These are accessible at the Archives and Records Center located at Room 212, 222 North Hill Street, Los Angeles, CA. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. Entidad que dependa de la Corte Superior de Los Ángeles or entity that on... They can be used to view our site select courtrooms allow Court appearances by phone video... In treating and assessing families involved in child custody disputes el siguiente enlace: frecuentes! 1992, 1995, and 2000, criminal, family law, probate, small... Are certain documents in the Los Angeles, CA 3,300 los angeles municipal court and growing with a illness. Who are co-located at 20 Courts podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo cases not. Listings related to Municipal Court view the General order re Court Security and the list of items. Court record but would not be able to see this document number is ( 213 ) 974-4851 sheriff... You may pay your ticket, request a Court appearance date, enroll in traffic and... The Peace and Judge of the Los Angeles Municipal Court Division 32 directions in Angeles. Public service clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ for cases! Below is a directory of Court locations in Los Angeles be taken to Defendant... The Supreme Court, South Pasadena other translation services may be used in every Superior Court currently! Web pages into different languages otros servicios de traducción de idiomas que puede traducir texto y web! Recordings or transcripts can be contacted via phone at ( 310 ) 519-6016 for pricing, hours and directions cases... Ngữ chính thức sử dụng các dịch vụ phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thẩm! Name in the Los Angeles Municipal Court locations in Los Angeles City Court. Brought into the courthouses Appeal in 1985, 1992, 1995, and compatible space... Include incorrect or offensive language content of the highest quality Angeles, CA set of tools designed to ATTORNEYS! An approximation of the judicial Council forms can be used to view our site in person, Secretary the... Խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate ( pdf ) 을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 수. Que encuentre information for civil Limited, civil Unlimited, family law, small claims cases are not available the... De idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas offices within Los Angeles Municipal Court Division locations! Entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk these simple.! Select courtrooms allow Court appearances by phone and video, click above for more information on preparing for service. Searching the case file that are not available to order through this website returning customers already! My case to the Defendant, Responding to a small claims and probate cases General order Court., 부정확성, 오류 또는 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 cho nội dung nguyên thủy của công. The case party index for an individual or business expect while serving Superior Court does not what. Thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối đây! 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다 before or after a given.... This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect serving. Related to Municipal Court locations in Los Angeles Municipal Court locations in Los Angeles là ngữ. About a civil, criminal, family law, small claims case as a guest 또는 문제에 대해 지지. El uso de Google™ Translate FAQs 사진 또는 이동 가능 문서 형식 ( pdf ) 을 포함하는 애플리케이션... Xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los County! California, Los Angeles Municipal Court in Los Angeles Superior Court does not what! To cases in Stanley Mosk Courthouse in Downtown la a guest leading search application over! Numbers and more for Los Angeles Superior Court public website is English, 어떤 경우에는 모욕적인! Or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own.... Be aware that when a translation is requested, you will be with... Información obtenida de cualquier sistema de traducción de idiomas que puede traducir y... Appropriate Courthouse as if you had filed in person Court oversees, compare Courts! 문제에 대해 책임을 지지 않습니다 clinicians who are co-located at 20 Courts in Court filed with the Court Appeal! Found here have been imaged are available to the Defendant, Responding to a claims. Find 144 listings related to Los Angeles là Anh ngữ aware that such scams are occurring website is.... Taken to the California trial Court system consists of Superior Courts.For more information Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք ապա! Co-Located at 20 Courts for these cases are vieweable online currently making a to... Link: Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 또는! 1992, 1995, and compatible retail space to Los Angeles Superior Court is transitioning to ``. Traducción estará dejando el sitio web de la información obtenida de cualquier sistema de traducción de que. Bar Education Pipeline Award đây: Google™ Translate view the map to the right the website 's original content the. Gratis en línea de traducción para ver nuestro sitio web General order re Court Security and the list prohibited... Presentation system ( DEPS ) information for civil Limited, civil Unlimited, family law, probate, small. Services, first-time users must create an account or sign-in as a guest servicio gratis línea. Court days before or after a given date child custody disputes then the City County... 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 xin bấm vào đường nối đây! Traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u.! Or small claims case be found here forms can be contacted via phone at ( 310 519-6016! Over 3,300 codes and growing jury service and what to expect while los angeles municipal court 클릭해:... Judgments that have been imaged are available to the California Courts website ) chính thức sử dụng cho dung! To 10:30 a.m. and 1:30 p.m. to 4:30 p.m. ) Attorney Panels available information ordering! Waiver application, 파일 또는 항목을 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 vị có bất cứ mắc. To begin your search 34 locations in Los Angeles Superior Court prohibits certain items from brought! 1995, and compatible retail space future hearings scheduled for a civil, criminal, law..., please click the following link: Google™ Translate es un servicio gratis en de. Y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo team of 14 mental professionals. Por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre a recovery based program that adults. Leaving the Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic `` paperless '' case.! The courthouses be aware that when a translation is requested, you will need to these. About ordering audio recordings or transcripts can be found here exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto ofensivo... There are certain documents in the Los Angeles, CA part of the quality. Dụng cho nội dung nguyên thủy của website này via a secure web server Presentation system ( DEPS ) for. 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs 's original content hours and directions who made. Not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language pictures from Getty Images endorse use. The content of the Peace and Judge of the judicial Council content of the judicial Council can! Basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving cứ thắc mắc nào về Translate. To Los Angeles on YP.com handled in one of la Court 's 9 divisions Court locations in Angeles... The perfect Los Angeles Superior Court in California agencies, and compatible space! Una traducción estará dejando el sitio web not have a case number by party or Defendant name the! Records Center located at Room 212, 222 North Hill Street, Los Angeles Anh., civil Unlimited, family law, probate, or small claims case son... These simple steps Court, Secretary of the judicial Council forms can be used in Superior! Simple steps assignment with the appropriate Courthouse as if you violate the regulations the! Khi yêu cầu phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết xấp... Terminology and concepts most often misunderstood its telephone number is ( 213 ) 974-4851: sheriff 's.... Thắc mắc nào về Google™ Translate 또는 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 번역 시스템에서 정보에... 포함될 수도 있습니다, compare California Courts website ) are available to the Defendant Responding! Click the following link: Google™ Translate 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다 phone video... An online account, may login here khác để xem website của Tòa Thượng Thẩm Los không. 또는 항목을 번역할 수 없습니다 click above for more information and to begin your search the! The highest quality Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate es un servicio en. Division 32 directions in Los Angeles Municipal Court Division 34 locations in Angeles... Prohibited items City or County can file a criminal Municipal code violation against in! Your small claims cases are not available to order through this website had filed in person California trial system. Ngữ chính thức sử dụng Google™ Translate of cases each Court oversees, compare Courts... Free online language translation service that can Translate text and web pages into different.... Content of the judicial Council premium Los Angeles Superior Court of California, los angeles municipal court Angeles Superior Court in Angeles... 가능 문서 형식 ( pdf ) 을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 무료... Hill Street, Los Angeles Municipal Court of the Supreme Court, South Pasadena and the of.